Mistä HKL:n yhtiöittämisessä on kyse?

? Mistä asiassa on kyse?
Helsinki ja Vantaa ovat perustamassa kaupunkien yhteisomistamaa, voittoa tavoittelematonta yhtiötä. Kyse ei ole siis ns. perinteisestä yhtiöittämisestä, jossa yhtiöittämistä ajaa säästöjen hakeminen vaan haluna on perustaa vahva pääkaupunkiseudun yhteinen raidetoimija.

? Miksi HKL on päätetty yhtiöittää?
Helsingin metron ja ratikoiden liikennöinnistä vastaavan liikelaitos HKL:n yhtiöittäminen on tullut ajankohtaiseksi seudullisen raideliikenteen kasvun myötä. Länsimetro laajensi alun perin metroliikennettä Helsingistä Espooseen ja jatkossa pikaraitiotiet ylittävät sujuvasti kuntarajat pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun kolme suurinta kaupunkia Helsinki, Vantaa ja Espoo ovat sitoutuneet entistä paremman seudullisen joukkoliikenteen toteuttamiseen ja siihen, että alueen asukkaat pääsevät liikkumaan sujuvasti kuntarajojen yli.

? Miksi seudullinen yhteistyö ajaa HKL:n yhtiöittämiseen?
Esimerkiksi Vantaalle suunnitellun ratikan toteuttaminen ilman yhteistyötä HKL:n kanssa ei ole käytännössä mahdollista, sillä muita ratikkaliikenteen osaajia ei tällä seudulla ole. Yhteistyön eri vaihtoehtoja punnittaessa päädyttiin kaupunkien yhteiseen raideliikenneyhtiöön, jossa vähemmistöomistajan edut ja päätösvalta on turvattu yhtiöjärjestyksellä ja osakassopimuksella. Tässä yhtiömallissa on mahdollista säilyttää myös nykyinen HKL kokonaisuudessaan yhtenäisenä. Tämä on myös Helsingin edellytys yhteistyölle, sillä emme halua pilkkoa vahvan raideosaamisen HKL:ää pienempiin osiin, jolloin menettäisimme nykyistä synergiaa, joka on syntynyt siitä, että eri osaajat ja osaaminen ovat saman katon alla. Vantaan kannalta seudullisen yhteistyön kariutuminen merkitsisi suunnitellun ratikan toteuttamisen vaarantumista.

? Mitä itse ajattelen yhtiöittämisestä?
Olen itse ja SDP:n valtuustoryhmä on pitänyt tärkeänä kolmen näkökulman huomioon ottamista: seudullisen raideliikenteen toteutuminen, työntekijöiden työehtojen varmistaminen sekä helsinkiläisten veronmaksajien etu. Kun nämä kolme asiaa otetaan huomioon, on vaikea nähdä muuta vaihtoehtoa seudullisen raideliikenteen toteuttamiselle kuin nyt ehdotettu kuntien omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö. Päätöksessä pitää myös ottaa huomioon HKL:n työntekijöiden huoli työehtojen tulevaisuudesta. Henkilöstön asema on pyritty poliittisen johdon toimesta varmistamaan jokaisessa käänteessä. Työntekijät ovat myös ilmaisseet näkemyksensä, ettei yt-neuvotteluissa ole annettu oikeaa kuvaa liikelaitoksen yhtiöittämisestä. Pidän tärkeänä, että asia selvitetään nopeasti. Avoimuuden noudattaminen on erittäin tärkeää luottamuksen kannalta. Työntekijöiden huolen pitää tulla kuulluksi. Henkilöstön osalta SDP on pitänyt keskeisenä sitä periaatetta, että yhdenvertaisuus toteutuu työsuhteen ehdoissa ja että henkilöstön asema turvataan yhtiön hallinnossa. Tulevassa yhtiössä SDP:n vaatimuksesta henkilöstön edustus vaaditaan vähintään johtoryhmään. Tämä on toivottavasti askel myös luottamuksen vahvistumiseen HKL:n johdon ja henkilöstön välillä. HKL:n on oltava hyvä ja kilpailukykyinen työpaikka, jotta emme menetä osaamista muualle.

? Toimiva joukkoliikenne on merkittävä osa asukkaiden viihtyvyyttä, ja samalla sillä vastataan ilmastohaasteeseen ja parannetaan kaupunginosien elinvoimaisuuta. Toivottavasti seudullinen yhteistyö mahdollistaa tulevaisuudessa joukkoliikenteen kehittämisen fiksulla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Eveliina Heinäluoma
SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kommentit

  1. Henkilöstön palvelusuhteen ehtojen näkökulmasta olennaista on, järjestäytyykö uusi yhtiö Avaintyönantajat AVAINTA Ry:n piiriin taikka jatkossa KT:n yritysjaostoon, vaiko esimekkisi Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäseneksi. Sovellettavalla työehtosopimuksella on olennainen merkitys esimerkiksi vuosilomaetuihin ja sairausvapaan palkalisten päivien laskennassa.

    Koska kyseessä on 100 % kuntien omistamasta yhtiöstä, henkilöstön eläkevakuutukset säilynevät edelleen KEVA:ssa.

Kommentointi on suljettu.