Vaalilautakunta ja -toimikunta

Haku vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan

Vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin haetaan taas jäseniä. Ensi vuonna toimitetaan kahdet vaalit: presidentinvaalit ja eurovaalit. Nyt etsitään vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin jäseniä molempiin vaaleihin.

Vuonna 2024 toimitetaan presidentinvaalin ensimmäinen vaali 28.1.2024 (ennakkoäänestys 17.1.-23.1.2024), mahdollinen presidentinvaalin toinen kierros 11.2.2024 (ennakkoäänestys 31.1.-6.2.2024) ja europarlamenttivaalit 9.6.2024 (ennakkoäänestys 29.5.-4.6.2024). Tarkoituksena on, että henkilöt valittaisiin toimielimiin kaikkiin edellä mainittuihin vaaleihin. Toisin sanoen pääsääntöisesti samat henkilöt toimisivat kaikissa edellä mainituissa vaaleissa (presidentinvaalin molemmat kierrokset sekä EU-vaalit kesäkuussa) vaalitoimikunnissa ja vaalilautakunnissa.

Olen kehittänyt palautteen perusteella ilmoittautumislomaketta siten, että olen lisännyt loppuun vapaan tekstikentän. Siihen voi laittaa toiveet äänestysalueesta tai muusta sellaisesta. Siinä voi myös ilmoittaa halukkuudesta osallistua kotiäänestykseen.

Ilmoittaudu vaalilautakuntaan/ -toimikuntaan täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/82C1D2CBBAC00CA5

Vaalilautakunnat                      

Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaan hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Tulevissa vaaleissa Helsingissä noudatetaan kaupunginvaltuuston 24.8.2022 vahvistamaa äänestysaluejakoa, jonka mukaan Helsingissä on 167 äänestysaluetta. Kuhunkin lautakuntaan valitaan varsinaisia jäseniä viisi ja varajäseniä esitetään valittavaksi viisi.  

Jäsenten, joista kaupunginhallituksen on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa Helsingin vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita rekisteröityjä puolueita. Vaalilautakunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.

Jäsenen ja varajäsenen tehtävällä ei käytännössä ole eroa. Vaalilautakunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Käytännön työssä tehtävän vuorottelun vuoksi sekä varsinaiset että varajäsenet osallistuvat lautakunnan työhön. Siksi on aivan välttämätöntä, että kaikkien luottamustehtävään nimettyjen on oltava käytettävissä vaalipäivänä. Vaalilautakunnan tehtäviin kuuluu myös alustava ääntenlaskenta, joka suoritetaan äänestyshuoneiston sulkeuduttua. Kaikkien vaalilautakuntaan valittujen tulee osallistua ääntenlaskentaan.

Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Ehdokkaana olevan läheinen (puoliso, sisarus, vanhempi tai lapsi) voi toimia vaalilautakunnassa, mutta hän ei saa toimia äänestäjän valitsemana vaaliavustajana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Vaalitoimikunnat

Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa tai ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnan ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää ennakolta tässä laitoksessa (laitosäänestys).

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan (kotiäänestys).

Laitoksessa ennakkoäänestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä toimikunnan määrääminä aikoina. Kullekin toimikunnalle kuuluu useita laitoksia. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyksen ajanjaksona äänestäjälle erikseen ilmoitettuna aikana.

Vaalitoimikunnan jäsenen tehtävä on vaativa, mutta kotiäänestyksen toimittavalta vaalitoimitsijalta tulee edellyttää lisäksi erityistä pätevyyttä, koska hän huolehtii tehtävästään itsenäisesti. Kotiäänestykset suoritetaan kiertäen kotiäänestykseen ilmoittautuneiden äänestäjien kodeissa, joten tehtävä on usein fyysisesti vaativa.

Lisäksi on huomioitava, että laitosäänestykset (vaalitoimikunnat) ja kotiäänestykset suoritetaan pääsääntöisesti arkipäivinä, mutta niitä voidaan toimittaa myös viikonloppuna. Vaalitoimikuntiin ja kotiäänestykseen nimettävien toimitsijoiden on otettava tämä huomioon.

Kotiäänestyksen vaalitoimitsijalla tulee olla käytännöllisistä syistä olla käytössään auto, koska vaalitoimitus suoritetaan eri puolilla kaupunkia äänestäjille ennalta ilmoitetulla aikataululla. Auton käytöstä maksetaan vaalitoimitsijalle erillinen korvaus.

 

Muuta

Vaalikelpoinen Helsingissä vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan on jokainen, jonka kotikunta on Helsinki ja jolla on äänioikeus eduskuntavaaleissa.

Presidentinvaalissa on äänioikeutettu jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet -päätöksen mukaan maksetaan vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja varajäsenelle samoin kuin kotiäänestyksen vaalitoimitsijalle toimituspäivältä palkkio. Palkkioiden määrät ovat seuraavat:

puheenjohtaja                             380 euroa,

varapuheenjohtaja                    310 euroa,

jäsen ja varajäsen                       260 euroa,

kotiäänestyksen vaalitoimitsija 340 euroa.

Esim. vaalilautakunnan jäsenen, joka osallistuu kaikkiin äänestyspäiviin (28.1., 11.2. ja 9.6.2024) palkkio on 260 € x 3 = 780 €.

Palkkioon sisältyy korvaus vaaleihin liittyvästä valmistelutyöstä, vaalimateriaalien kuljetuksesta ja vähäisestä oman matkapuhelimen käytöstä. Vaalilautakuntien palkkioon sisältyy myös korvaus vaalipäivänä vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä.

Lisäinfoa

Saara Kuoppala
järjestösuunnittelija
Helsingin Sosialidemokraatit ry
p. +358 50 354 38 94
saara.kuoppala@sdp.fi