Piirijärjestön säännöt

Helsingin Sosialidemokraatit – Helsingfors Socialdemokrater ry
c/o SDP, Siltasaarenkatu 18-20 C 6. krs
00530 Helsinki
puh. 050 3740 315
tuomas.finne@sdp.fi
https://helsinki.sdp.fi

Hyväksytty piirikokouksessa 7.11.2020

1  § Piirijärjestön nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Helsingin Sosialidemokraatit – Helsingfors Socialdemokrater ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen toiminta-alueena on Helsingin vaalipiiri

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä piirijärjestö.

Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä tarkoitetaan Suomen Sosialidemokraattinen Puolue –

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p:n puolue-elimiä.

2  § Piirijärjestön tarkoitus

Piirijärjestön tarkoituksena on liittää yhteen toiminta-alueellaan kaikki puolueen järjestörakenteeseen kuuluvat kunnallisjärjestöt ja puolueosastot, ylläpitää yhteyttä niiden ja puoluehallituksen välillä, edistää jäsenjärjestöjensä kanssa sosialidemokratian tavoitteiden toteuttamista sekä vaikuttaa alueensa johtavana järjestönä puolueen periaateohjelman ja tavoitteiden mukaisessa sosialidemokraattisessa toiminnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piirijärjestö järjestää kokous- ja koulutustilaisuuksia, harjoittaa toimintansa kannalta tarpeellista kustannustoimintaa sekä kannustaa ja johtaa toimialueensa puoluejärjestöjen, puolueväen ja sosialidemokratian kannattajien valmistautumista yleisiin vaaleihin.

Piirijärjestön toiminta ei saa olla ristiriidassa puolueen sääntöjen eikä puolueen toimielinten päätösten kanssa.

3  § Piirijärjestön jäsenyys

Piirijärjestön jäsenenä voi olla jokainen piirijärjestön toimialueella toimiva puoluehallituksen luvalla rekisteröity sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ja kunnallisjärjestöön kuulumaton puolueosasto. Lisäksi piirijärjestön jäsenenä voi olla luonnollisia henkilöjä.

Piirijärjestön henkilöjäsenenä voi olla 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen ja sellainen ulkomaalainen, jonka kotipaikka on Suomessa ja joka hyväksyy puolueen tarkoituksen ja periaateohjelman, haluaa toimia puolueen tavoitteiden hyväksi ja täyttää sääntöjen mukaiset jäsenvelvoitteensa.

Piirijärjestön kannattavana jäsenenä voi olla piirijärjestön toimialueella toimiva oikeuskelpoinen järjestö tai yhteisö, joka tukee piirijärjestöä sen tarkoituksen toteuttamisessa.

Piirijärjestön jäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä päättää piirihallitus.

4  § Piirijärjestöstä erottaminen

Saatuaan asiasta puoluehallituksen lausunnon piirikokous voi erottaa piirijärjestöstä kunnallisjärjestön ja kunnallisjärjestöön kuulumattoman puolueosaston, joka toimii vastoin puolueen ohjelmaa, piirijärjestön tai puolueen toimielinten päätöksiä tai laiminlyö maksunsa taikka tukee puolueen vastaista toimintaa. Ennen asian ratkaisemista on järjestölle varattava tilaisuus selityksen antamiseen.

Erotettu järjestö on vailla sääntömääräisen puoluejärjestön oikeuksia erottamispäätöksestä lukien. Ilman puoluehallituksen suostumusta ei piirijärjestön jäsenyydestä erotettua järjestöä voida hyväksyä uudelleen jäseneksi piirijärjestöön.

Piirijärjestön hallitus voi puolueen sääntöjen 6§ nojalla erottaa piirijärjestön henkilöjäsenen.

5  § Piirijärjestöstä eroaminen

Piirijärjestön jäsenenä oleva järjestö ei voi erota piirijärjestöstä, jos vähintään kolme sen jäsentä sitä vastustaa.

Piirijärjestöstä eroavan järjestön on ilmoitettava eroamisestaan kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka valtuutetun välityksellä piirikokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Piirijärjestön henkilöjäsen voi erota jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallitukselle.

6  § Jäsenmaksut

Piirijärjestöön kuuluvan puolueosaston on huolehdittava siitä, että sen jäsenistä suoritetaan puolueen sääntöjen mukainen jäsenmaksu. Piirin on huolehdittava siitä, että sen henkilöjäsenet suorittavat puolueen sääntöjen 10§ mukaisen jäsenmaksun.

Piirijärjestön syyskokouksella on oikeus määrätä jäsenjärjestöjen suoritettavaksi erityisiä tarpeita varten piirijärjestön tehokkaan toiminnan kannalta välttämättömiä ylimääräisiä jäsenmaksuja.

Piirijärjestön syyskokous voi määrätä kannattavan jäsenen maksettavaksi kannatusmaksuja.

7  § Taloudellinen toiminta

Piirijärjestö voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa kiinteistöjä, harjoittaa majoitus-, ravitsemus-, elokuva-, teatteri- ja julkaisutoimintaa sekä kirjakauppaliikettä, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa piirijärjestö hankkii taloudelliselle toiminnalleen asianomaisen luvan.

Ennen kuin piirijärjestö päättää kiinteistön rakentamisesta, laajentamisesta tai luovutuksesta tai muusta huomattavasta taloudellisesta taikka liiketoimintaa koskevasta hankkeesta, on sen neuvoteltava asiasta puoluehallituksen kanssa sekä käytettävä puolueen mahdollisesti suosittelemaa asiantuntija-apua.

8  § Piirikokous

Piirijärjestön ylimpänä päättävänä elimenä on piirikokous.

Piirijärjestö kokoontuu varsinaiseen kokoukseen vuosittain kaksi kertaa, kevätkokoukseen viimeistään huhtikuussa ja syyskokoukseen viimeistään marraskuussa. Näiden lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä piirikokouksia.

Ylimääräinen piirikokous on pidettävä, kun varsinainen piirikokous on niin päättänyt tai vähintään 1/3 piirijärjestön alueella toimivista puolueosastoista sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten piirihallitukselta kirjallisesti vaatii taikka kun piirihallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

Piirikokoukset kutsuu koolle piirihallitus. Kutsu varsinaiseen piirikokoukseen on toimitettava kirjallisena postitse tai sähköisesti jäsenjärjestöille vähintään kahdeksan viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen piirikokoukseen vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava esille tulevat asiat.

9  § Piirikokousedustajat

Piirikokousedustajain toimikausi on kalenterivuosi. Edustajat valitaan puolueosastoittain alkavaa toimi- kautta varten puolueosaston syyskokouksessa. Vaalissa valitaan yksi kokousedustaja jokaista puolue- osaston jäsenmäärän alkavaa vähintään 20 ja enintään 150 lukua kohden sen mukaan kuin piirijärjestön kevätkokous päättää, sekä saman verran varaedustajia, jotka kutsutaan piirikokoukseen valintajärjestyksessä.

Kunnallisjärjestön syyskokous hyväksyy vaalin perusteella kunnallisjärjestön edustajat piirikokoukseen. Puolueosastojen johtokuntien on ilmoitettava piirikokousedustajiksi valittujen henkilöiden nimet ja osoitteet kirjallisesti piirihallitukselle valintakokousta seuraavan joulukuun 31 päivään mennessä.

10  § Äänestäminen piirikokouksessa

Piirikokouksessa on jokaisella valtuutetulla piirikokousedustajalla yksi ääni kuitenkin ottaen huomioon, mitä suhteellisesta henkilökohtaisesta vaalista näissä säännöissä on määrätty. Jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista piirikokousedustajista niin vaatii, on toimitettava nimiäänestys. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.

Äänten jakautuessa tasan, tulee päätökseksi se mielipide, johon piirikokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

11  § Puhe-, esitys-, ääni- ja läsnäolo-oikeus piirikokouksessa

Puhe-, esitys- ja äänioikeus piirikokouksessa on jokaisella valtuutetulla piirikokousedustajalla, joka on valittu edellä 9 §:n 1 momentissa määrätyllä tavalla.

Puhe- ja esitysoikeus piirikokouksessa on piirihallituksen jäsenillä ja piirin toiminnanjohtajalla, piirijärjestön tilintarkastajilla, puoluehallituksen ja puoluetoimiston edustajalla, kunnallisjärjestön edustajalla, sekä kullakin piirin alueelta valitulla puoluevaltuuston jäsenellä ja piirin toiminta-alueena olevasta vaalipiiristä valituilla sosialidemokraattisilla kansanedustajilla sekä piirijärjestön jäseninä oleviin puolueosastoihin kuuluvilla Euroopan parlamentin jäsenillä.

Läsnäolo- ja puheoikeus piirikokouksissa on puolueen sääntöjen 14 §:ssä tarkoitetuilla sisarjärjestöjen edustajilla sekä kannattavan jäsenen edustajalla.

Piirikokous voi myöntää oikeuden olla läsnä piirikokouksessa sekä erityisestä syystä myös puheoikeuden.

12  § Piirikokouksen tehtävät

Piirijärjestön kevätkokouksen erityisenä tehtävänä on:

 • päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,
 • määrätä edustajaperuste seuraavaa piirikokousedustajien vaalia varten,
 • käsitellä puolueen ja Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän toimintaa,
 • valita tai jättää ylimääräisen piirikokouksen valittavaksi piirijärjestöä edustavat ehdokkaat puoluevaltuuston varsinaisiksi ja varajäseniksi käyttäen samanlaista suhteellista henkilökohtaista vaalitapaa kuin piirihallituksen jäsenten vaalissa, jos vähintään 1/5 äänivaltaisista piirikokousedustajista sitä

Piirijärjestön syyskokouksen erityisenä tehtävänä on:

 • päättää piirihallituksen jäsenille suoritettavista kustannusten korvauksista sekä tilintarkastajille suoritettavien palkkioiden maksuperusteista seuraavaa kalenterivuotta varten,
 • päättää seuraavan kalenterivuoden aikana kannettavista mahdollisista ylimääräisistä jäsenmaksuista,
 • päättää kannatusjäsenten maksuista,
 • hyväksyä piirijärjestölle talousarvio ja vahvistaa toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten,
 • päättää tehdyistä esityksistä piirijärjestön sääntöjen muuttamiseksi,
 • varapuheenjohtajien määrästä päättäminen,
 • valita joka toinen vuosi piirihallituksen puheenjohtaja ja yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa
 • sekä valita piirihallituksen jäsenet ja -varajäsenet, niin kuin näiden sääntöjen 14 §:ssä määrätään,
 • valita yksi tai kaksi varsinaista ja yksi tai kaksi varatilintarkastajaa seuraavaa kalenterivuotta varten,
 • piirikokous tekee esityksen piirin ehdokkaista puoluehallitukselle Euroopan parlamentin vaalien ehdokkaiksi. Puoluevaltuusto nimeää puolueen ehdokkaat Euroopan parlamentin jäsenten vaaliin. Puoluehallitus tekee ehdokkaista esityksen
 • valita tai jättää ylimääräisen piirikokouksen valittavaksi piirijärjestöä edustavat ehdokkaat puoluevaltuuston varsinaisiksi ja varajäseniksi käyttäen samanlaista suhteellista henkilökohtaista vaalitapaa kuin piirihallituksen jäsenten vaalissa, jos vähintään 1/5 äänivaltaisista piirikokousedustajista sitä

13  § Aloiteoikeus piirikokoukselle

Aloitteita varsinaiselle piirikokoukselle voi tehdä piirijärjestön alueella toimivan puolueosaston jäsen, puolueosasto, kunnallisjärjestö, piirihallitus ja puoluehallitus sekä puolueen sääntöjen 14§ määriteltyjen sisarjärjestöjen piirihallitukset.

Aloitteet on toimitettava kirjallisesti piirihallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen piirikokousta. Piirihallituksen on toimitettava toimintakertomus sekä aloitteet ja niistä antamansa lausunnot kunnallisjärjestöille, puolueosastoille ja piirikokousedustajille viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

Puolueosastoilla on oikeus tehdä aloitteita piirihallitukselle. Aloitteisiin on vastattava kolmen kuukauden kuluessa.

14  § Piirihallitus

Piirijärjestön toiminnan johtoelimenä ja lainmukaisena hallituksena on piirihallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, 1–2 varapuheenjohtajaa sekä vähintään 5, mutta enintään 11 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-5 varajäsentä. Mikäli varapuheenjohtajia valitaan kaksi, niin muiden varsinaisten jäsenten enimmäismäärä on 10. Näistä tulee vähintään 40 % olla naisia ja vähintään 40 % miehiä. Puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja valitaan syyspiirikokouksessa kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi ja piirihallituksen muut jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Piirihallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet valitaan erillisissä vaaleissa enemmistövaalitapaa ja vaadittaessa suljettua lippuäänestystä käyttäen. Mikäli vähintään 1/5 äänioikeutetuista piirikokousedustajista sitä vaatii, on piirihallituksen ja mahdolliset varajäsenet valittava erillisissä vaaleissa henkilökohtaista suhteellista vaalitapaa käyttäen. Tällöin kukin äänioikeutettu voi antaa äänensä enintään niin monelle ehdokkaalle, kuin piirihallitukseen on vaalissa jäseniä tai mahdollisia varajäseniä valittava. Kussakin äänestyslipussa ensimmäiselle sijalle merkityn ehdokkaan äänimäärä on sama luku kuin se ehdokkaiden lukumäärä, joita äänestyslipulla on äänestetty, toiselle vaalisijalle merkityn ehdokkaan äänimäärä on sama edellä tarkoitettu luku vähennettynä yhdellä, kolmannelle vaalisijalle merkityn ehdokkaan äänimäärä on sama edellä tarkoitettu luku vähennettynä kahdella ja niin edelleen.

Vaalien tuloksen perusteella kokous nimeää eniten ääniä saaneet piirihallituksen jäseniksi ja mahdollisiksi varajäseniksi ottaen huomioon sääntöjen 14 § ensimmäisen momentin määräykset miesten ja naisten osuudesta piiri hallituksessa.

Jos ehdokkaita piirihallituksen puheenjohtajan vaaliin on asetettu enemmän kuin kaksi, on vaali toimeenpantava suljettua lippuäänestystä käyttäen siten, että ellei ensimmäisessä vaalissa kukaan ehdokkaista saa enempää kuin puolet annetuista äänistä, toimeenpannaan toinen vaali, jossa ehdokkaina voivat olla ne kaksi henkilöä, jotka ensimmäisessä vaalissa ovat saaneet eniten ääniä. Toisessa vaalissa eniten ääniä saanut on tullut valituksi.

Jos piirikokous on päättänyt valita yhden varapuheenjohtajan ja ehdokkaita vaaliin on asetettu enemmän kuin kaksi niin vaali toimeenpannaan samoin kuin puheenjohtajan vaali. Jos piirikokous on päättänyt valita kaksi varapuheenjohtajaa, niin varapuheenjohtajat valitaan yhdessä vaalissa enemmistövaalitapaa ja vaadittaessa suljettua lippuäänestystä käyttäen. Mikäli vähintään 1/5 äänioikeutetuista piirikokousedustajista sitä vaatii, on varapuheenjohtajat valittava henkilökohtaista suhteellista vaalitapaa käyttäen. Vaalissa eniten ääniä saanut on nimettävä ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja toiseksi eniten ääniä saanut toiseksi varapuheenjohtajaksi.

Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Piirihallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

15  § Piirihallituksen tehtävät

Piirihallituksen tehtävänä on:

 • hoitaa piirijärjestön hallituksena sen asioita puolueen ja piirijärjestön sääntöjen sekä puolue- elinten ja piirikokouksen tekemien päätösten mukaisesti sekä valmistella piirikokouksissa esille tulevat asiat,
 • johtaa ja järjestää vaalitoimintaa sekä vastata toiminta-alueellaan muunkin puoluetoiminnan käytännöllisestä hoitamisesta,
 • nimetä, neuvoteltuaan asiasta puoluehallituksen kanssa, piirijärjestölle toiminnanjohtaja,
 • valita ja erottaa piirijärjestön palkatut toimihenkilöt ja vahvistaa heidän työsuhteensa ehdot,
 • kantaa ja vastata piirijärjestön puolesta kaikissa sitä koskevissa oikeus- ja hallintoasioissa sekä ratkaista kiinteistön ostamista tai myymistä taikka kiinnittämistä koskevat asiat ottaen huomioon näiden sääntöjen 7 §:n määräykset,
 • päättää piirijärjestön nimen kirjoittamisesta,
 • asettaa piirijärjestön toimintaa varten tarpeelliset valmistelu- ja apuelimet,
 • toimittaa puoluetoimistoon piirijärjestön tilinpäätökset ja toimintakertomukset sekä puoluehallituksen vaatimat muut kirjalliset

16  § Nimenkirjoittajat

Piirijärjestön nimen kirjoittavat piirihallituksen puheenjohtaja, piirin toiminnanjohtaja ja piirihallituksen tehtävään määräämä piirihallituksen jäsen tai piirijärjestön toimihenkilö, aina kaksi yhdessä.

17  § Tilinpäätös

Piirijärjestön tilit päätetään kalenterivuosittain.

Päättyneen vuoden tilit ja piirijärjestön toimintaa koskevat muut asiakirjat on jätettävä piirijärjestön syyskokouksen valitsemille tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen piirijärjestön kevätkokousta. Tilintarkastajien on suoritettava tilien tarkastus ja annettava niistä piirihallitukselle piirijärjestön kevätkokousta varten laadittu kirjallinen tilintarkastuskertomus viimeistään kahta viikkoa ennen piirijärjestön kevätkokousta.

Tilintarkastajilla on oikeus suorittaa vuositilintarkastuksen ohella piirijärjestön hallinnon, kirjanpidon ja kassan valvontatarkastus, milloin he katsovat sen aiheelliseksi.

18  § Piirijärjestön neuvonta ja ohjaus

Puoluehallituksen valtuuttamina neuvojina ja ohjaajina piirijärjestöjen järjestötyötä ja toimistonhoitoa koskevissa käytännön kysymyksissä avustavilla toimitsijoilla on oikeus tehtävänsä puitteissa perehtyä piiritoimiston hoitoon ja asiakirjoihin. Tällaisilla toimitsijoilla on oikeus antaa ohjeensa myös suullisesti piirijärjestön ja piirihallituksen kokouksessa.

19  § Sääntöjen muuttaminen

Piirijärjestön sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää piirijärjestön varsinaisessa kokouksessa, jos sitä koskeva esitys on tehty näiden sääntöjen 13 §:ssä määrätyssä järjestyksessä ja päätöstä kannattaa vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä.

Ennen kuin sääntöjen muutos voidaan merkitä yhdistysrekisteriin, on puoluehallituksen hyväksyttävä muutetut säännöt.

20  § Purkautuminen

Piirijärjestö ei voi purkautua, jos kolme sen jäsenjärjestöä sitä vastustaa.

Jos piirijärjestö purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p:lle.

21  § Yhdistyslain noudattaminen

Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan soveltuvin osin puolueen sääntöjä ja yhdistyslakia.