Valtuuston strategia 2013-2016

Ajankohtaista

Helsingin kaupunginvaltuuston kokous 10.4.2013
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro, Thomas Wallgren

Arvoisa valtuusto, bästa fullmäktige,

Strategian hyväksyminen on koko valtuustokauden tärkeimpiä päätöksiä. Kaupunginhallituksen esitys 25.3.2013 on huomattavasti parempi kuin 24.1.2013 päivätty luonnos. SDP:n ryhmä pitää valtuustolle tänään esitettävää strategiaa monelta osin erinomaisena pohjana tulevalle valtuustotyölle. Ryhmäni puolesta haluan kiittää virkamiesvalmistelua, kaikkia neuvotteluihin osallistuneita valtuustotovereita ja valtuustoryhmiä asiallisesta valmistelusta, hyvästä yhteistyöhengestä ja rakentavista keskusteluista.

Aluksi haluan nostaa esille strategiasta kolme erityisen huomionarvoista kohtaa.

1.
Talouspolitiikan osalta strategia sisältää merkittävän rakenteellisen uudistuksen.
Strategia esittää nimittäin kaupungin käyttömenojen vuosittaiseksi kokonaisraamiksi vuoden 2012 tasoa lisättynä kustannusten nousulla ja väestönkasvulla, vuotuinen yhden prosentin tuottavuuden parantamistavoite vähentäen.
Ratkaisussa on siis kaksi ulottuvuutta: toisaalta valtuusto suunnittelee taloutta tärkeimpien menoja määrittelevien objektiivisten tunnuslukujen pohjalta, toisaalta otetaan huomioon tehostamistarve.
Jotta kaupunkilaisten palveluiden laatu ja saatavuus voidaan turvata, tarvitaan siis tämän strategian mukaan merkittävää ja jatkuvaa tuottavuuden parantamista.
Tähän on mahdollista päästä johtamista kehittämällä, ottamalla henkilöstö mukaan parhaiden käytäntöjen soveltamiseen sekä hallintomenoja karsimalla. Tavoite on kova, kun otetaan huomioon, että väestönkasvu painottuu lapsiin, vanhuksiin ja maahanmuuttajiin.
Olemme kuitenkin iloisia siitä, että tällä tavalla budjettipäätöksiä viime vuosina rasittanut vuotuinen, täysin alimitoitettu pohjaehdotus jää historiaan. Uuden entistä järkevämmän ja objektiiviseen tietoon pohjautuvan budjettiraamin puitteissa valtuusto voi jatkossa entistä enemmän keskittyä eri toimintojen tärkeysjärjestyksen ja kiireellisyyden arviointiin.
On mielestämme myös syytä todeta että tällä uudella käyttömenojen määrittelytavalla saadaan ensi vuodelle, eli vuodelle 2014, lähes 50 miljoonaa euroa enemmän voimavaroja budjettikehykseen kuin kaupunginjohtajan pohjaehdotus piti sisällään. Tämä lisäys merkitsee lisää voimavaroja terveyspalveluihin, lasten päivähoitoon, kouluihin, vanhustenhuoltoon ja muihin oleellisiin hyvinvointipalveluihin. Lisäyksen henkilöstövaikutus on useita satoja työntekijöitä mikä sekin ansaitsee mielestämme huomiota.
2.
Toiseksi ryhmämme haluaa nostaa esille strategian merkittävänä ulottuvuutena vahvan panostuksen nuoriin. Strategian ensimmäinen luku ”hyvinvoiva helsinkiläinen” on tältä osin erityisen yksityiskohtainen. Se antaa vahvaa uskoa siihen, että tämä valtuusto on valmis tekemään rajusti työtä nuorten aseman paranatimiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemikseksi.
3.
Kolmanneksi haluamme kiinnittää huomiota strategian suureen hyvinvointipoliittiseen tarinaan. Olemme varmoja siitä, että hyvää talouspolitiikkaa rakennetaan ennemmin ennalta ehkäisemällä tulevia kalliita ongelmia – toisin sanoen pitämällä kiinni pohjoismaisesta universaalin hyvinvoinnin mallista – kuin yksipuolisesti karsimalla menoja luoden tilaa hyvinvointipalvelumarkkinoiden kysynnän kasvulle.
Siksi on tärkeää että uusi valtuusto kirjaa strategiaansa seuraavan tavoitteen:
”Helsinkiläisten terveyserot kaventuvat ja hyvinvointierot kavenevat.”
Uskon, että tämä on strategian kaikkein tärkein kohta.
Rationaalisen talous- ja hyvinvointipolitiikan harjoittaminen on kuitenkin vaativa laji. Viime kaudella valtuustossa mukana olleet valtuutetut olemme nähneet, että hyvän tavoitteen asettaminen ei automaattisesti takaa sen saavuttamista.
Uuden strategian merkittävimpiin uusiin kirjauksiin kuuluu siksi valtuuston uusi sitoumus jonka mukaan
”selvitetään miten hyvinvointierojen muutoksia Helsingissä voidaan entistä tarkemmin seurata ja miten seurannan tuloksia voidaan hyödyntää hyvinvointierojen kaventamiseksi.”
Tämän kirjauksen muuttamiseksi hyviksi käytännöiksi sosaildemokraattinen valtuustoryhmä lupaa olla aktiivinen.
Hyvä valtuusto,
– sosialdemkraattinen ryhmä on tyytyväinen myös moneen muuhun kohtaan strategiassa. Siinä on hyvä, osin uutta ajattelua sisältävä luku kansainvälisestä Helsingistä, jossa tunnustetaan maahanmuuttajien myönteinen rooli kaupungin kehittämisessä. Mukaan on kirjattu myös useita hyviä ja entistä kunnianhimoisempia ympäristö- ja ilmastopoliittisia tavoitteita.
Strategian sivulla 24 on merkittävä maininta investoinneista. Sen mukaan ”otetaan käyttöön 10-vuotinen investointiraami osana raamiohjeistusta.” Kirjaus on merkittävä sillä se lisää valtuuston pitkäjänteistä, ohjaavaa roolia kaupungin kehittämisessä.
Strategian kulttuuriosiosta ryhmämme haluaa nostaa esille erityisen merkittävän sitoutumisen keskustakirjaston toteuttamiseen lähikirjastojen asemaa heikentämättä.
Viimeisenä joskaan ei vähäisimpänä yksityiskohtana korostamme strategian demokratiaosion sisältämää kirjausta, jossa todetaan että Helsingissä ”otetaan käyttöön neuvoa-antavat kansanäänestykset.”
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ei kuitenkaan olisi se taisteleva ryhmä joka se on, jos se olisi nyt hyväksyttävään strategiaan kaikilta osin tyytyväinen.
Onkin syytä lopuksi korostaa, että ryhmämme pitää strategiaohjelmaa erittäin merkittävänä suunnittelun, valmistelun ja valtuustotyön välineenä mutta emme ns. ”hallitusohjelmana”. Ero on siinä, että me emme halua, ettei valtuusto voisi uudelleenarvioida asioita matkan varrella, emmekä varsinkaan sitä, etteikö valtuustokauden aikana voisi tehdä uusia, tarpeellisia avauksia.
On mielestämme järkevää politiikassa yleensä ja myös uuden valtuuson työssä, että nyt hyväksyttävä strategia voi olla jatkossa harkitusti ja ryhmien yhteistyön perusteella alisteinen arvioillemme siitä, mitä keskeisten tavoitteiden saavuttaminen valtuustolta vaatii. Tällöin meidän ryhmämme tulee katsomaan erityisen ankarasti sitä mitä tapahtuu hyvinvointieroille, kestävän talouden puitteissa luonnollisestikin.
Arvoisa valtuusto. Kiitämme yhteistyöstä ja suosittelemme strategiaohjelman 2013-2016 hyväksymistä.