Tomi Sevanderin ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.6.2021

Ajankohtaista

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Viime vuonna jouduimme tilanteeseen, jota kukaan ei olisi voinut ennakoida. Koronapandemia samaan aikaan sekä sulki että kuormitti kaupungin palveluja, pisti talousarvion monin osin uusiksi ja kaupungin työntekijät aivan uuteen tilanteeseen. Kaupunki reagoi nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen ja pystyi luomaan uusia palvelumuotoja ja turvaamaan kaupunkilaisten välttämättömät tarpeet. Olosuhteisiin nähden selviydyimme viime vuodesta varsin hyvin. Talouden osalta epävarmuus kuitenkin leimasi koko vuotta. Pahimmillaan arvioitiin, että koronapandemia voi aiheuttaa jopa 700 miljoonan euron loven kaupungin talouteen. Nyt tiedämme, että näin ei käynyt vaan koronavuonnakin laskennallinen tulos oli varsin hyvä. Voisi siis todeta, että tästä kuuluu osin kiitos myös valtiolle, joka paikkasi kuntien taloutta ja oikein ajoitetuilla toimillaan myös piti Suomen koronatilanteen kurissa muuhun maailmaan verrattuna.

On esitetty kritiikkiä, ettemme ole pysyneet kaupunkistrategian taloudenpitoa koskevissa kirjauksissa palveluiden rahoittamisessa. Olemme pääsääntöisesti lisänneet määrärahoja toimialoille tarpeen ja lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi sen pohjalta miten aina kuluvan vuoden ennusteet ovat antaneet aihetta. Kuten valtuustokauden valtuustostrategiaan kirjattiin, kokonaistuottavuutta parannetaan palveluiden laadusta huolehtien. Se ei saa tarkoittaa, että laatutaso määräytyy sen mukaan mitä palveluihin kohdennetaan rahaa. Vaan tekemällä paremmin, johtamalla paremmin, hyödyntämällä digitalisaatiota, se parhaimmillaan luo edellytyksiä tuottavuudelle. Nyt sen sijaan konkreettiset tuottavuutta edistävät toimet ovat jossain määrin jääneet epämääräisiksi.

Toisaalta voi aidosti kysyä, pitääkö Helsingin taloudenpidon reunaehdoista pystyä joustamaan tällaisen globaalin pandemian edessä. Meidän mielestämme pitää.   

Monet arviointikertomuksen huomioista liittyvät juurikin koronaan. Kaupungin onkin nyt huolehdittava siitä, että koronan seuraukset hoidetaan pitkäjänteisesti ja kunnolla. Se on inhimillistä ja ennen kaikkea se tulee pitkässä juoksussa halvemmaksi.  Lasten ja nuorten syrjäytyminen, työllisyys, oppimisvajeen kurominen, hoitovelan purkaminen sekä matkailu- ja kulttuurialojen toipuminen ovat seuraavan valtuustokauden keskeisiä teemoja. Viimeksi toissa päivänä uutisoitiin koululaisille suunnatun kyselyn tuloksia, jonka mukaan 8-9-luokkaisten keskuudessa yksinäisyys ja toivottomuus on lisääntynyt hälyttävän paljon, joka on omiaan lisäämään masentuneisuutta. Pandemiasta toipuminen vaatii aivan uudenlaisen ajattelutavan, oman ohjelmatyön ja siihen kohdentuvan rahoituksen.

Arvoisat valtuutetut. Haluan nostaa arviointikertomuksesta esiin yhden keskeisen asian tätä valtuustokautta arvioitaessa. Olemme epäonnistuneet tavoitteessamme ehkäistä asuinalueiden eriytymistä. Segregaatio on Helsingin suurimpia haasteita, johon voimme vastata asuntopolitiikalla ja kaupunkisuunnittelulla, mutta eriytymisen vastaisia toimia on tehtävä myös kaikilla palvelutoimialoilla. Varhaiskasvatus ja koulut, sekä kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut ovat keskeisessä roolissa tasa-arvon edistämisessä. SDP:n aloitteesta myönteisen erityiskohtelun rahoitusta laajennettiin kuluneella valtuustokaudella. Tätä työtä tulee edelleen jatkaa, sekä kehittää uusia, monipuolisia toimia asuinalueiden vetovoiman ja tasa-arvon lisäämiseksi.

Kaupungin talous on terveellä pohjalla. Tase on vahvistunut vuosien varrella entisestään miljardeilla. Lainakanta on nyt alempi kuin mitä se on ollut tämän valtuustokauden aikana. Olemme tehneet pitkäjänteistä politiikkaa palvelujen vahvistamiseksi, mutta myös vakaan tulovirran turvaamiseksi. Onkin syytä kiinnittää huomiota siihen, että kaupungin tulot on kaikkina vuosina arvioitu selvästi toteutunutta pienemmäksi. Tämä on tietysti positiivinen asia, että olemme voineet joka vuosi hyväksyä odotettua paremman tilinpäätöksen. Se on myös mahdollistanut nopean investointitahdin, joka taas osaltaan vahvistaa kasvua ja elinvoimaa. Olemme saaneet kaupungissa aikaan talouden positiivisen kierteen, joka mahdollistaa myös satsaukset palveluihin. Tältä pohjalta on hyvä alkaa rakentamaan tulevaisuutta, jossa huomioidaan koronapandemiasta toipuminen, ja jossa yhdistyy vastuu laadukkaista palveluista ja vastuullinen taloudenpito.

Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut.

Tomi Sevander