Stadin Demarit painottaa UL:n vaihemaakuntakaavassa: Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja lähipalveluiden merkitys keskeistä

Ajankohtaista

Helsingin Sosialidemokraatit ry (Stadin Demarit) painottaa nyt tarkistetun kaupan ratkaisun osalta jo 8.6.2012 antamassaan lausunnossa esittämiään näkökulmia, jotka olivat myös kaavatyön lähtökohtia: alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja lähipalveluiden merkitystä.

Oudoksuimme kaavaehdotuksessa esitettyjen keskustojen ulkopuolisten, seudullista merkitystä omaavien vähittäiskaupan suuryksiköiden suurta lukumäärää ja mitoitusta. Ympäristöministeriön samoihin seikkoihin kiinnittämän vakavan huomion vuoksi mitoitusta on nyt tarkistettu vähäisessä määrin alaspäin. Stadin Demarit pitää tarkistuksia enemmän kosmeettisina kuin yhdyskuntarakenteen hajoamista pysäyttävinä ja lähipalveluita vahvistavina. Keskustojen ulkopuolisten vähittäiskaupan suuryksiköiden kasvu olisi tullut rajata pääosin olemassaoleviin yksikköihin niitä tiivistäen.

Stadin Demarit tuki aikaisemmassa lausunnossaan Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan keväällä tekemää päätöstä, jonka mukaan Espoon Lommilassa ei tule tehdä poikkeusta hyväksymällä sinne seudullisesti merkittävää päivittäistavarakaupan suuryksikköä. Nyt esillä olevassa 2. vaihemaakuntakaavan tarkistetussa ehdotuksessa on Lommilassa asetettu päivittäistavarakaupan ylärajaksi 10 000 neliömetriä. Katsomme tämän olevan räikeässä ristiriidassa maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteiden (MRL §71b) kanssa. Esitetyssä muodossa Lommilalla olisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen, alueelle sijoittuvat palvelut eivät olisi saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä, eikä suuryksikkö edistäisi sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdollisimman vähäiset.

Espoon kaupunginhallitus käytti otto-oikeuttaan kaupunkisuunnittelulautakunnan edellä mainittuun päätökseen, mutta kaupunginvaltuuston äänestyksessä (10.12.2012) päivittäistavarakaupan määrä rajoitettiin 4 000 neliömetriin. Stadin Demarit yhtyy valtuustokeskustelussa esitettyyn näkemykseen, ettei yrityksille voi antaa valtaa päättää siitä, millainen kaupunki Espoo on. Sama koskee tietenkin kaikkia Uudenmaan kuntia ja koko maakuntaa.

Pidimme aikaisemmassa lausunnossamme hyvänä, että vaihemaakuntakaavaa laadittaessa luonnoksesta ja vaihtoehdoista pyydettiin arvioita alan tutkijoilta ja muilta asiantuntijoita. Heidän liikenneratkaisuja ja rakennemalleja koskevat perustellut kommenttinsa ohjasivat jatkotyötä ja antoivat tukea päätöksenteolle. Valitettavasti kaupan ratkaisuista ei saatu vastaavia ulkopuolisia arviointeja, vaan ristiriitaiseksi jäänyt ratkaisu perustui yhden kaupallisen konsultin näkemykseen. Tulevaisuudessa on vaihemaakuntakaavoja laadittaessa syytä palata hyväksi havaittuun ulkopuolisten asiantuntijoiden kuulemiseen työn aikana.

Helsingissä 17.12.2012

Helsingin Sosialidemokraatit ry

Risto Kolanen, puheenjohtaja
Hanna Isbom, toiminnanjohtaja

(Teksti on piirihallituksen 17.12.2012 hyväksymä lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan tarkistetusta ehdotuksesta. Edellinen lausunto Uudenmaan liitolle annettiin kesäkuulla 2012)