SDP:n valtuustoryhmän ryhmäpuhe Helsingin talousarviosta vuodelle 2021

Ajankohtaista

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

 

Koronaan saakka kaupunkimme talous on voinut hyvin. Vuonna 2019 pystyimme edistämään ja viemään maaliin monia kaupunkilaisten arkea ja hyvinvointia edistäviä hankkeita. Panostimme uusiin asuinalueisiin sekä ehkäisimme niiden eriytymistä. Satsasimme liikennehankkeisiin, koulujen ja päiväkotien rakentamiseen. Tämä kaikki oli mahdollista, sillä alueen väestökasvu, yritysten menestyminen ja vastuullinen taloudenpito ovat taanneet vahvan talouden.

 

Koronan myötä tilanne on täysin muuttunut yhden kevään aikana. Koronalla on massiiviset taloudelliset vaikutukset, mutta se on pakottanut meidät monet myös hidastamaan tahtia ja pohtimaan, mitkä asiat ovat meille tärkeitä ja säilyttämisen arvoisia.

Monissa keskusteluissa toistuu sama havainto. Arvostus julkista sektoria ja julkisen sektorin työntekijöitä kohtaan on kasvanut. On havahduttu siihen, että kriisin iskiessä on hyvä asia, että meillä on vahva julkinen sektori niin terveydenhoidon, koulutuksen kuin myös kulttuurin osalta, joka pystyy kantamaan vastuuta vakavan kriisin edessä.

Koronakriisi kohdistaa Helsingin talouteen erityisen ison iskun. Taloutemme rakentuu vahvasti verotulojen varaan ja virus on iskenyt kovaa myös pääkaupunkiseudun suurimpaan työllistäjään eli palvelusektoriin, mikä näkyy lomautuksina ja menetettyinä verotuloina. Joudumme katsomaan koronan jälkeen Helsingin taloutta uusin silmin. Samaan aikaan on syytä varmistaa, että pidämme kaikista heikoimmassa asemassa olevista huolta ja varmistamme hyvinvointimme perustan eli julkisten peruspalveluiden toiminnan.

Kun suuntaamme katsettamme tulevaan, täytyy toimien tuloksissa näkyä se, että kaupungin asukkaiden hyvinvointi on edelleen prioriteettimme. Tämän arvovalinnan voimme kaupunkilaisille osoittaa sillä, että kaupungin palveluista pidetään kiinni. Tähän on osoitettu tukea myös valtion neljännessä lisätalousarviossa, mikä osittain helpottaa verotulojen menetyksestä koituvan kuilun kanssa painimista. Helsingin osuus esitetystä kuntien elvytyspaketista on arvioiden mukaan noin 200 miljoonaa euroa, jonka avulla pystymme paremmin turvaamaan palveluiden saatavuuden jatkossakin.

 

Meidän täytyy osoittaa arvostusta koronakevään sankareille sanojen lisäksi myös teoin. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysalan henkilöstö on ainoa kaupungin henkilöstöryhmä, joka ei ole saamassa vuoden 2019 tulospalkkiota.  Toimiala on ylittänyt viime vuonna sitovan talousarvionsa ostopalveluiden osalta siitä syystä, että budjettia laatiessa ei ollut tiedossa lastensuojelun ja vammaispalveluiden ostopalveluiden hintaa. Tästä syystä budjetti ylittyi 0,2 prosentilla. Kaupungin tulospalkkioperiaatteissa mainitaan, että tulospalkkio voidaan maksaa, mikäli syy budjetin ylitykselle johtuu toimialasta riippumattomista syistä. Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän mielestä asiaa tulisi tarkastella sosiaali- ja terveystoimialan osalta uudelleen.

 

Mitä tulee arvostuksen osoitukseen koko kaupungin henkilöstölle, on se osoitettava vaikeissa tilanteissa niin, että päätökset tukevat työntekijöiden toimeentuloa ja hyvinvointia. Lomautuksiin tarttumista on vältettävä, mikäli se vain on mahdollista. Mikäli epidemian tilanne tästä uudelleen kärjistyy, on syytä ensisijaisesti tarkastella, miten työntekijät voidaan esimerkiksi sijoittaa uudelleen kriisin ajaksi. On vastuullista tukea työllisyyttä niin kauan, kuin kaupungin talous on kohtuullisella tolalla.

 

Arvoisa puheenjohtaja,

 

Nuoriin panostaminen on Helsingin ja koko Suomen tulevaisuuteen investointia. Sitä on muun muassa oppivelvollisuuden pidentäminen 18-ikävuoteen. Sen toteuttaminen tällä hallituskaudella takaa sen, että nuorillamme on jatkossa tulevaisuuden työelämää vastaavat taidot. Useat taloustieteilijät, viimeisimmin professori Vihriälän selvitystyöryhmä, on todennut maksuttoman toisen asteen maksavan itsensä takaisin nuorten parempana työllisyytenä ja syrjäytymisen kulujen vähenemisenä.

 

Nyt on lisäksi aika kiinnittää huomiota nuorten työllistämiseen. Nuorten asema työmarkkinoilla on luonnollisesti muita heikompi, jonka vuoksi meidän täytyy myös Helsingissä etsiä näinä vaikeampina taloudellisina aikoja keinoja, joilla pystymme varmistamaan nuorille heidän tulevaisuutensa kannalta erittäin merkittävät ensimmäiset työkokemukset. Nyt jos koskaan on aika luoda yrityksille kannustimia työllistää nuoria.

 

Hyvät valtuutetut,

 

Viime viikolla valmistui neuvottelutulos Helsingin seudun MAL-sopimuksista. Siihen on syytä olla erityisen tyytyväinen. Asuntorakentamisen osalta painotetaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa ja alueiden sujuvaa sijoittumista joukkoliikenneyhteyksien varrelle.

 

Neuvottelutulos vastaa hyvin kaupunkimme tarpeita kestävän kehityksen ja liikenteen osalta, sillä monet tärkeät raitiotiehankkeet ovat toimenpidelistalla. Toivomme vahvasti, että MAL-sopimusesitys saadaan vietyä täytäntöön mahdollisimman pian. Esitettyjen toimien käynnistäminen mahdollistaa talouden elpymisen uusien työpaikkojen kautta ja täten piristää myös kaupungin taloutta.

 

Arvoisa puheenjohtaja,

 

Nyt ei ole leikkaus- ja näivetyspuheiden aika. Julkisen talouden vakauttamisen aika tulee, mutta se ei ole nyt. Tämä ei ole vastuuttomuutta vaan tämä on viisautta. On tärkeää, että julkisen talouden vahvistaminen tehdään ajassa, jolloin talouden toipuminen on jo alkanut. Koronakriisin aikaisten menetysten paikkaaminen on suunniteltava pitkällä tähtäimellä, usean vuoden ohjelmalla.

 

Eveliina Heinäluoma
SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja