SDP:n valtuustoryhmä: Ansioitunein hakija valittava Helsingin kansliapäälliköksi

Ajankohtaista,Kannanotot,Kaupunkipolitiikka

Helsingin kaupunginhallitus teki tänään esityksen kaupunginvaltuustolle uuden kansliapäällikön valinnasta. Luvassa on vaativa ja moniulotteinen tehtävä. Helsingin kaupungin 40 000 työntekijää koskevan toimialauudistuksen ja uuden johtamisjärjestelmän toteuttaminen vaatii kokenutta johtajaa.

 

Ritva Viljanen on hakijoista kokenein paperien ja kokemuksen perusteella. Hän on toiminut esimiestehtävässä isossa organisaatiossa toistakymmentä vuotta Helsingin kaupungin johdossa, sisäministeriön kansliapäällikkönä ja väestörekisterikeskuksen ylijohtajana. Hänen työuralleen kuuluu myös useita isoja organisaatiouudistuksia, joita hän on vienyt läpi onnistuneesti.

 

Tämän johdosta SDP:n kaupunginhallitusryhmän puheenjohtaja Pilvi Torsti teki maanantain kaupunginhallituksessa Vasemmistoliiton Veronika Honkasalon kannattamana esityksen Ritva Viljasen valitsemisesta Helsingin kansliapäälliköksi. Vastaesitys hävisi äänin 9-5. Viljasen valintaa tukivat SDP:n, Vasemmistoliiton ja Keskustan edustajat. Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen esitys Sami Sarvilinnan valitsemisesta etenee nyt valtuustoon, joka tekee asiasta lopullisen päätöksen 28.9.
Koko vastaesityksen perusteluineen voit lukea tästä:

 

Kaupunginvaltuusto päättää valita hakijoista ansioituneimman VTM, OTK Ritva Viljasen kansliapäällikön virkaan 4.10.2016 lukien seitsemän vuoden määräajaksi 14 000 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin (johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokka 28).

Samalla kaupunginvaltuusto päättää määrätä Ritva Viljasen hoitamaan avointa, nykyisen organisaation kansliapäällikön virkaa sitä haettavaksi julistamatta oman viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.

Kaupunginhallitus toteaa, että Ritva Viljanen on hakijoista ansioitunein hakuilmoituksessa esitetyillä kriteereillä.
Hakijoiden ansiot ilmenevät liitteestä 1. Seuraavassa on vertailtu kolmen haastattelujen pohjalta kärkeen nousseiden hakijoiden ansioita. Hakijoiden vertailu on tehty hakemusten, haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella.

Ritva Viljanen
Oikeustieteen kandidaatti ja valtiotieteen maisteri

Johtamiskokemus
Ritva Viljanen on toiminut vuodesta 2012 lähtien Helsingin kaupungin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajana. Johtamisvastuulle kuuluu 14 virastoa ja useita yhtiöitä ja säätiöitä. Taloudellinen vastuu on noin 900 miljoonaa euroa ja ao. tehtävissä työs-kentelee 9000 ihmistä. Vuosina 2012-2014 hän vastasi lisäksi kaupungin henkilöstöasi-oista. Apulaiskaupunginjohtaja esittelee vastuualueensa asiat kaupunginhallituksessa. Lisäksi Viljanen on ollut sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan ensimmäi-nen sijainen ja vastannut myös näiden asioiden esittelystä sijaisuusaikoinaan.
Aiemmin Ritva Viljanen on ollut 2003-2012 sisäasiainministeriön kansliapäällikkö, jossa hänen johtamisvastuulleen kuului 11 000 työntekijää ja taloudellinen vastuu oli 1,2 mil-jardia. Sisäministeriölle kuuluivat hänen ollessaan kansliapäällikkö mm. kunta- ja alue-hallintoasiat, maahanmuutto ja sisäinen turvallisuus.
Tätä ennen Ritva Viljanen työskenteli keskushallinnon viraston, Väestörekisterikeskuk-sen ylijohtajana vuosina 1997-2012, sisäasianministeriön hallitusneuvoksena ja aluehal-lintoyksikön päällikkönä 1992 – 1997, oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksena 1989-1992  ja valtiovarainministeriössä useissa eri viroissa 1982 – 1989.
Ritva Viljasen johtamiskokemuksen pituus on 24 vuotta, ts sisäasiainministeriön aluehal-lintoyksikön päällikkyydestä lähtien. Tätä ennen hän toimi asiantuntija- ja projektijohtoteh-tävissä.

Muu työkokemus
Nykyisin Ritva Viljanen on oman työnsä ohella mm. kuntatyönantajien KT:n valtuuskun-nan puheenjohtaja ja Kunnallisen virkariitalautakunnan puheenjohtaja. Lisäksi hän on Metropolian hallituksen jäsen ja Turun yliopiston hallituksen jäsen. Hänet on kutsuttu jäseneksi Koulutuksen kansalliseen arviointineuvostoon.
Ritva Viljanen on ollut alue- ja lääninhallintouudistuksen projektijohtaja, valtion liikelaito-suudistuksen projektipäällikkö sekä sisäisen turvallisuuden ohjausryhmän puheenjohtaja kolmen ohjelmakauden ajan. Lisäksi hän on ollut lukuisissa muissa valtakunnallisesti keskeisissä hankkeissa puheenjohtajana ja jäsenenä.
Merkittävin kansainvälinen kokemus on työskentely EU:n sisäisen turvallisuuden minis-terineuvostossa ja koordintointitehtävä Suomen puheenjohtajakaudella kokonaisuudes-saan 2005-2007. Hän on toiminut myös Baltic Sea Task Forcen puheenjohtajana.

Kehittäminen
Ritva Viljanen on ammattilaisten äänin valittu kolmesti vuoden hallinnon kehittäjäksi ja vaikuttajaksi.
Suurimpina saavutuksina Helsingin kaupungilla voidaan pitää erityisesti sitä, että Ritva Viljasen kaudella kaupungin toisen asteen ammattikoulupaikkoihin saatiin merkittävä lisäys ja nykyisin kaikki peruskoulun päättäneet pääsevät toiselle asteelle tai koulutuksen tukitoimeen. Lisäksi on käynnistetty tulevaisuuden koulun suunnittelu ja sitä toteuttava digiloikka ohjelma.  Lisäksi on perustettu respa, ohjaamo ja maahanmuuttajien osaamiskeskus, joilla pyritään tukemaan nuorten ja maahanmuuttajien asemaa.
Helsinkiin on Ritva Viljasen kaudella päätetty tehdä useita kulttuuri-investointeja. Tällaisia ovat keskustakirjasto, Tanssin talo, Helsingin kaupunginmuseon uudet tilat HAM, uusi kaupunginmuseo ja museoiden yhteinen kokoelmakeskus. Lisäksi olympiastadionin kunnostus etenee.

Tuula Saxholm
Kauppatieteiden maisteri, Finance for Executives (1/5 EMba) (Aalto-yliopisto)

Johtamiskokemus
Tuula Saxholm on toiminut Helsingin kaupungin va. kansliapäällikkönä 5.2016 lähtien. Kaupunginkanslian tehtävänä on toimia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston yleisenä suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelimenä. Kanslia-päällikkö vastaa viraston toiminnasta.
Tuula Saxholmin vakinainen virka on v. 2014 lähtien Helsingin kaupungin rahoitusjohtaja. Hänen johtamansa talous- ja suunnitteluosasto huolehtii kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelusta kaupungin strategian valmistelusta ja hallinnon yleisestä kehittämisestä sekä konserniohjaukseen, rahoitukseen, riskienhallintaan ja harmaan talouden torjuntaan liittyvistä tehtävistä. Osasto avustaa kaupunginjohtajistoa aluerakentamisprojektien ohjauksessa ja asuntopolitiikan koordinoimisessa. Osasto arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa. Lisäksi osasto huolehtii viraston talousasioista ja henkilöstökassatoiminnasta. Osastolla työskentelee noin 100 henkilöä. Osaston vastuulle kuuluu koko kaupungin talousarvio.
Sitä ennen Tuula Saxholm on toiminut 2005-2013 Helsingin kaupungin talousarviopäällikkönä, jolloin hänen johtamansa osaston toimialaan kuuluivat mm. kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelu (kaupungin talousarvion valmistelu) sekä kaupungin strategian valmistelu.
Tuula Saxholm on toiminut myös Helsingin kaupungin hallintopäällikkönä 1995-2005.

Muu työkokemus
Tuula Saxholm on toiminut henkilöstösuunnittelijana 1991-1995 sekä yksityisellä sektorilla mm. talousyhteyshenkilönä Nokia Data Systemsissä.

Sami Sarvilinna
Oikeustieteen lisensiaatti ja filosofian maisteri, lisäksi Master in Public Policy (Princeton University) ja Magister Juris in European and Comparative law (Oxford University)

Johtamiskokemus
Sami Sarvilinna on toiminut Helsingin kaupunginlakimiehenä v. 2007 lähtien. Kaupunginlakimies on kaupunginkansliaan (aiemmin hallintokeskukseen) kuuluvan oikeuspalvelut-osaston päällikkö. Osaston henkilöstömäärä on 40 ja budjetti noin 3 miljoonaa euroa. Oikeuspalvelut on Helsingin kaupunkikonsernin oikeudellinen asiantuntijaorganisaatio, joka huolehtii keskitetysti konsernin oikeudellisista palveluista ja kaupungin edunvalvonnasta.  Oikeuspalvelut mm. neuvoo ja ohjaa oikeudellisissa kysymyksissä, edustaa ja avustaa oikeudenkäynneissä, järjestää tarvittaessa koulutusta sekä laatii ohjeita ja malleja käytännön toiminnan tueksi.
Sami Sarvilinnan aiempi työura on ollut oikeusministeriössä, jossa hän on työskennellyt mm. hallitusneuvoksena / vanhempana hallitussihteerinä / hallitussihteerinä vv. 2000-2007  (alaisia on ollut korkeintaan 15).

Muu työkokemus
Sami Sarvilinna on työskennellyt oikeusministeriössä vv. 1992 – 2000 eri tehtävänimikkeillä ja Helsingin käräjäoikeudessa käräjätuomarina 2000 – 2006.
Sami Sarvilinna on Oy Apotti Ab:n hallituksen jäsen 2016 – ja Malminkartanon Kiinteistöt Oy:n / Heka Malminkartano Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2007 – 2012.

Yhteenveto arvioinnista
Kaupunginhallitus toteaa, että vertailussa kiinnitettiin huomiota, hakuilmoituksessa mukaisesti, kokemukseen johtamistehtävistä laaja-alaisessa toimintaympäristössä, vankkaa julkistalouden ja –hallinnon tuntemusta, näyttöä vahvaa strategista ajattelua edellyttävistä tehtävistä sekä muutoksen aikaansaamisesta, hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja ja kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kansainvälinen yhteistyö edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa ja kykyä ylläpitää ja edistää kansainvälisiä verkostoja.
Ritva Viljasella on hakijoista selvästi laaja-alaisin johtamiskokemus suurista organisaatioista. Hän on ainoa, jolla on myös kokemusta esittelystä kaupunginhallituksessa. Hänellä on vankka julkistalouden ja – hallinnon tuntemus, näyttöä vahvaa strategista ajattelua edellyttävistä tehtävistä sekä muutoksen aikaansaamisesta, hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot ja kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Hänellä on näyttöä kansainvälisestä toiminnasta eli hänen osaamisensa ja näyttönsä vastaavat hakuilmoituksessa esitettyjä painotuksia.
Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että Tuula Saxholmilla on pitkäaikainen kokemus kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelusta. Myös kaupungin strategioiden valmistelu, aluerakentamisprojektien ohjaus ja asuntopolitiikan koordinointi sekä hallinnon yleinen kehittäminen kuuluvat hänen johtamalleen osastolle. Hän on myös perehtynyt konserniohjaukseen. Hän on toiminut kansliapäällikön sijaisena ja va. kansliapäällikkönä nykyisessä kaupunginkansliassa.
Sami Sarvilinnan osalta kaupunginhallitus toteaa, että hänen johtamiskokemuksensa on juridisiin kysymyksiin erikoistuneesta yksiköstä. Hänen työkokemuksensa painottuu oikeudellisiin asioihin. Kaupunginlakimiehenä hän on oikeusasioiden yhteydessä perehtynyt kaupungin organisaatioon ja edustanut kaupunkia laajoissa ja merkityksellisissä oikeudellisissa asioissa. Kaupunginlakimiehen tehtäviin eivät kuitenkaan kuulu strategian valmistelu eivätkä laajat kaupungin talouteen tai toimintaan kuuluvat valmisteluasiat tai kaupungin kehittäminen muuten kuin hänen oman osastonsa osalta. Siten hänen kokemustaan näiltä alueilta on pidettävä suhteellisen vähäisenä.
Vertailtaessa puolestaan Viljasta ja Saxholmia Viljanen on pitkäaikaisen ja monipuolisen johtamiskokemuksensa, kehittämisansioidensa, kansainvälisten tehtäviensä ja esittelykokemuksensa perusteella ansioituneempi kuin Saxholm. Ritva Viljasen osaaminen ja näytöt vastaavat hakijoista parhaiten niitä seikkoja, jotka hakuilmoituksessa oli mainittu.