Helsingin on lisättävä panostuksia asuinalueiden eriytymiskehityksen torjuntaan

Ajankohtaista,Kannanotot,Kaupunki,Kaupunkipolitiikka,Politiikka

Helsinki ja helsinkiläiset olivat yksi hallitusneuvotteluiden suurimpia häviäjiä. Kaupunkilaisen toimeentuloa tulevat syömään esimerkiksi hallituksen päätökset, joukkoliikenteen arvonlisäveron korotus sekä asumistuen leikkaukset.

Varsinkin pienituloisen työssäkäyvien pärjääminen on käymässä entistä hankalaksi. Kaupunkilaisten elinkustannukset ovat nousseet nopeasti ja tilanne on pahenemassa entisestään Hekan korkeiden, jopa 12 % vuokrankorotusten ja Orpon hallituksen kaavailemien leikkausten vuoksi. Helsingin SDP:n valtuustoryhmä vaatii, että kaupungin on pidettävä asukkaidensa puolia ja tehtävä ratkaisuja kaupunkilaisten edun mukaisesti.

Kaupungin tulevan vuoden budjetissa on huomioitava ennen kaikkea pienituloisten helsinkiläisten toimeentulo. Myös Helsingin työvoimapula tulee vaikeutumaan tulevina vuosina, ellei pienituloisten ihmisten asemaa pyritä helpottamaan.

Palkkaohjelma tukemaan erityisesti pienituloisten alojen tasa-arvoista palkkakehitystä

Kaupungin pienituloisten työntekijöiden tilanne on käymässä kestämättömäksi. SDP:n valtuustoryhmän tavoitteena on edelleen kehittää sovittua palkkaohjelmaa niin, että palkkoja nostetaan aloilla, joissa on pienimmät palkat ja työvoimapulaa. Helsingin on isona työnantajana huolehdittava työntekijöidensä tasa-arvoisesta palkkakehityksestä ja vastattava työvoimapulasta kärsivien alojen tilanteeseen. Esimerkiksi ammattiliitto JHL:n jäsenkyselyn mukaan jopa puolet varhaiskasvatuksessa työskentelevistä hoitajista on ilmoittanut, että hallituksen kaavailemat asumistuen leikkaukset tulevat vaikuttamaan heihin haitallisesti.

Pormestari Vartiainen ei ole luvannut pienituloisten työntekijöiden tilanteeseen helpotusta. Kaupungin tehtävänä on huolehtia, että kaupungin peruspalvelut, kuten varhaiskasvatus tai koulujen ruokapalvelu toimivat.

”Helsingissä elämisen kustannukset ovat jo nyt työssäkäyvän näkökulmasta kovat ja kaupunki kärsii työntekijäpulasta. On tärkeää, että myös pienituloisimpien helsinkiläisten on mahdollista asua Helsingissä ja saada työstään oikeudenmukainen korvaus”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma.

Asuinalueiden ja väestöryhmien välistä eriytymiskehitystä on torjuttava

Helsingin alueellisen eriytymisen torjuminen on yksi kaupungin keskeisimmistä tehtävistä tulevina vuosina.

”Tästäkin syystä on merkityksellistä lisätä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kohdistettua tarveperusteista rahoitusta. Tällä tavalla voidaan Helsingissä lisätä koulutuksellista yhdenvertaisuutta lasten kesken, silloin kun koulun oppilaiden sosioekonominen tausta on kaupungin keskiarvoa matalampi”, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari Johanna Laisaari sanoo.

Helsingissä kouluissa, jotka saavat tällä hetkellä lisärahoitusta, opiskelee 45 prosenttia kaikista kaupungin oppilaista. Tarveperustainen rahoitus jaetaan toimialalla varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle. Toimialalla on myös maksettu alueellista yhdenvertaisuuslisää työntekijöille määräajaksi kaksi vuotta kerrallaan, jota tulisi SDP:n mukaan jatkaa.

Toimialalle jää sopeutettavaa nyt esitetyn budjettiehdotuksen jälkeen vastuuperiaatteen edellyttämän 0,5 prosentin, joka tarkoittaa toimialalla 7 miljoonaa lisäksi vielä 12 miljoonaa sopeutettavaa. Budjettineuvottelussa myös nämä rahat toimialalle tulee löytyä, koska muuten toimialalla joudutaan mm. kasvattamaan lapsi- ja oppilasryhmien kokoja.

Helsingin kaupungin tulee tukea vuokra-asuntojen (Hekan) asukkaille

Moni samanaikaisesti vaikuttava tekijä, kuten energiakustannusten nousu ja kohonnut korkotaso pakottavat Hekan nostamaan vuokria keskimäärin jopa 12 prosentilla ensi vuoden alusta alkaen. Mikäli korot pysyvät korkealla pidempään, korotuspaineet voivat olla tulevina vuosina vielä suurempiakin.

”Hekan tilanteen helpottamiseksi tulee harkita määräaikaista tontinvuokran puolitusta. Vaihtoehtoisesti kaupunki voi pääomittaa Hekaa vastaavalla summalla”, varavaltuutettu Lauri Muranen nostaa.

Kaupunkikehitys ja julkinen liikenne hyvän arjen perustana

Helsingin on huolehdittava budjetissa kaupunkikehittämisen hankkeiden jatkumisesta ja uusien aloittamisesta. Raideliikenteen kasvun suomat mahdollisuudet kehittää kaupunkia asumisen, ympäristön viihtyisyyden ja pyöräilyn näkökulmasta on hyödynnettävä Raidejokerin tapaan.

”Helsingin on kasvavana kaupunkina luotava asukkaille liikkumisen ja asumisen mahdollisuuksia investoimalla kohtuuhintaiseen uudis- ja täydennysrakentamiseen ja uusiin liikenneinvestointeihin”, Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen puheenjohtaja Minna Salminen sanoo.

SDP:n mielestä nykyistä infraa, kuten metroasemia on koko ajan peruskorjattava ja kaupungista pidettävä huolta erityisesti lähiöissä.

Julkisen liikenteen lippujen hinnat ovat nousseet monen kaupunkilaisen kohdalla yli kipurajan. Vaikka matkamäärät ovat esikaupungissa palautumassa koronaa edeltävälle tasolle, ostetaan lippuja Helsingin alueella aiempaa vähemmän. Helsingin tulee huolehtia siitä, että matkustaminen julkisella liikenteellä on kannattavaa ja houkuttelevaa koko alueella kantakaupunki mukaan lukien.