Helsingin monet kasvot -verkosto: Kasvava monikulttuurisuus edellyttää vastuullista politiikkaa ja uudistustyötä

Ajankohtaista

Eurooppaan suuntautuvien pakolaisvirtojen kasvaessa meihin kohdistuu entistä suurempi paine ottaa monikulttuurisuus ja sen mukana tuomat yhteiskunnalliset kehittämistarpeet vakavasti. Suomeen odotetaan saapuvaksi ennen kuluvan vuoden loppua ainakin 30.000 turvapaikanhakijaa ja tilanne saattaa jatkua samansuuntaisena lähivuosina.

Sosialidemokraattisen Helsingin monet kasvot –verkoston mielestä Suomi selviää parhaiten kasvaneesta maahanmuutosta vastuullisella politiikalla. Pakolaiskriisi pitää voida pidemmällä aikatähtäimellä kääntää eduksemme ja Suomen tulevaisuuden voimavaraksi. Jotta tämä voi toteutua, meidän on kyettävä käsittelemään uutta tilannetta investointina, panostamalla sen edellyttämiin kotouttamistoimenpiteisiin. 

Siksi vaadimme, että valtio ja kunnat panostavat nykyistä rohkeammin maahanmuuttajien kotouttamiseen. Se edellyttää kotouttamistoimien parempaa resursointia mutta myös kehittämistä. Alkuvaiheen kotouttaminen on tehostettavissa panostamalla yksilöllisiin kotoutumissuunnitelmiin, aloittamalla tarvittavat alkukartoitukset jo tulovaiheessa, turvaamalla maahanmuuttajan pääsy suomen kielen koulutukseen välittömästi, poistamalla esteitä työ- ja opiskelupaikkojen saannin edeltä sekä madaltamalla työn kielitaitovaatimuksia.

Kasvava monikulttuurisuus asettaa yhteiskunnallemme myös laajempia tehtäviä, jotka liittyvät uudistustyöhön, kaksisuuntaiseen kotoutumiseen ja monikulttuuristuvan todellisuuden huomioimiseen. Suomi on monikulttuurinen, ja sitä on kehitettävä sen mukaisesti.

Kuten Helsingin Monet Kasvot -verkosto on todennut viime syksynä julkaisemassaan Stadin Demareiden monikulttuurisuusohjelmassa 2015 -2017, monikulttuurisuuden tulee olla läsnä läpileikkaavasti kaikessa päätöksenteossa yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

Monikulttuurisen väestön tarpeiden huomiointi merkitsee monien yhteiskunnallisten toimintojen ja käytäntöjen uudistamista. Se koskee niin koulutusjärjestelmää kuin esimerkiksi kulttuuri-, työ-, sosiaali- tai asuntopolitiikkaa.

Suomeen saapuvilla maahanmuuttajilla ja heidän lapsillaan tulee olla mahdollisuus tulla yhdenvertaiseksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa, saada tarvitsemaansa koulutusta ja työtä säilyttäen yhtä aikaa kulttuurisen identiteettinsä, itsekunnioituksensa ja omanarvontuntonsa. Siksi yhteiskunnan tulee kasvattaa monikulttuurisuuden kehittämiseen liittyvää ymmärrystä ja osaamista. Kyseisen osaamisen puuttuminen ja yhteiskunnan kehittämättä jättäminen johtaa vähemmistöjen syrjäytymiseen. On erittäin tärkeää, että monikulttuurisuutta koskevan osaamisen kasvattamiseen osallistuu vähemmistöihin kuuluvia todellisia osaajia ja asiantuntijoita.

Edessämme olevat vaihtoehdot ovat joko marginalisoituminen ja eriarvoistuminen, kaaos ja väkivalta tai hyvin hoidettu kaksisuuntainen kotoutuminen. Sosialidemokraatit haluavat rakentaa yhteiskunnastamme toimivan, rauhanomaisen ja yhdenvertaisen. Se edellyttää panostamista niin kotoutumiseen, yhdenvertaisen yhteiskunnan kehittämiseen kuin kulttuurienväliseen vuoropuheluun. Näiden toteutuessa olemme lähellä onnistumista.