Helsingin budjetissa panostuksia alueiden kehittämiseen ja sosiaali- ja terveyspalveluihin

Ajankohtaista

Eveliina Heinäluoman pitämä SDP:n ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksesta 13.11.2019

 

 

Arvoisa puheenjohtaja

 

Helsinki on ainutlaatuisessa tilanteessa tänä syksynä verrattuna lähes kaikkiin muihin Suomen kuntiin. Meillä on talous vahvalla pohjalla ja teemme ylijäämää. Helsingissä väestö kasvaa ja kaupunki rakentaa voimakkaasti. Toisaalla Suomen kuntakentässä syksyä ovat värittäneet palvelujen leikkaustarpeet ja yt-neuvottelut.

 

Sosialidemokraattien mielestä kasvun ja talouden hedelmät tulee ohjata helsinkiläisten palveluiden parantamiseen: kouluihin, terveyskeskuksiin ja liikuntapaikkoihin. Tätä lähtökohtaa tukevat myös viime vuosina tehdyt lukuisat tutkimukset ihmisten veronmaksuhalukkuudesta. Tutkimusten mukaan suomalaiset ovat halukkaita maksamaan vaikka korkeampiakin veroja, jos he saavat vastineeksi laadukkaita ja monipuolisia yhteiskunnan palveluita. Tämä on tärkeää pitää mielessä nyt ja tulevaisuudessa.

 

Sosialidemokraatit asettivat vuoden 2020 budjettineuvottelujen tavoitteiksi ensisijaisesti monipuolisten palveluiden turvaamisen kaikille helsinkiläisille sekä tasa-arvoisen kaupunkikehityksen varmistamisen. Erityisesti korostimme sote-palveluita, liikunta- ja nuorisopalveluita sekä lähiöiden kehittämisen tukemista.

 

Ensi vuoden budjetissa lisätäänkin palvelujen rahoitusta pormestarin esitykseen nähden 40 miljoonalla eurolla, jotta pystymme vastaamaan kaupunkilaisten odotuksiin laadukkaiden lähipalvelujen toteuttamisessa. Riittävät resurssit takaavat myös kaupungin työntekijöiden jaksamisen. Kaupungin tuleekin kuunnella työntekijöiden viestiä myös tulevaisuudessa herkällä korvalla.

 

Tasa-arvoinen kaupunkikehitys Helsingissä on sosialidemokraattisen valtuustoryhmän yksi keskeisimpiä ja pitkäaikaisimpia tavoitteita. Kaupungin strategiaan on kirjattu tavoitteeksi, että Helsingin alueiden välinen eriytyminen vähenee ja kaupunginosien väliset hyvinvointierot kaventuvat. Valitettavasti tutkimukset, kuten Helsingin tila ja kehitys 2019 -raportti kuitenkin osoittaa, että Helsingin sosioekonomisesti heikoimmat alueet ovat etääntyneet kaupungin keskiarvosta.

Strategiansa mukaisesti kaupungin tulee torjua eriytymiskehitystä ja suunnata rahoitusta niille alueille, joilla eriytyminen on lähtenyt kasvuun. Helsingillä on hyviä kokemuksia myönteisen erityiskohtelun rahoituksen vaikutuksesta koulujen eriytymiskehitykseen.

SDP:n valtuustoryhmä ehdotti syksyn alussa ryhmäaloitteessaan, että kouluille ja varhaiskasvatukseen suunnattua myönteisen erityiskohtelun rahoitusta laajennetaan koskemaan myös kaupungin muita palveluita, kuten kulttuuria ja liikuntaa. Nyt ryhmäaloite toteutuu konkreettisesti ensi vuoden budjetissa, jossa kirjasto- ja nuorisopalvelut toimivat rahoituksen laajentamisen pilottina. Rahoituksen laajentamisella voidaan tukea heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien alueiden palveluja sekä aluekehitystä laajemminkin.

Kaupungin tasa-arvoisen kehityksen kannalta on hienoa, että Helsinki kohdentaa ensi vuonna myös lähiöiden kehittämistyöhön ja puistojen parannuksiin yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Erityisinä painopisteinä ovat Kannelmäen ja Pitäjänmäen alueet. Nämä päätökset on otettu lähiöissä ilolla vastaan.

Tasa-arvoiseen kaupunkikehitykseen liittyy myös kestävän kasvun mahdollistamisesta. Siksi on hyvä, että budjettiesitykseen sisältyy myös panostukset joukkoliikenteeseen ja merkittäviin raideinvestointeihin, joita päätimme yhteisvoimin nopeuttaa.

Arvoisa puheenjohtaja,

Tasapainoisen kasvun lisäksi SDP pitää tärkeänä, että ensi vuoden budjetin sosiaali- ja terveyspalveluihin saatiin pormestarin esityksen päälle mittava yli 30 miljoonan euron lisäys. Vanhustenhoidon, lastensuojelun ja vammaispalveluiden rahoitus vastaavat nyt paremmin todellista tarvetta. Ilman näitä lisäresursseja talousarvio olisi leikannut sosiaali- ja terveyspuolen palveluja.

 

Pidämme myös tärkeänä, että talousarviossa vahvistetaan nuorisotyötä sekä lisätään liikkumisen edellytyksiä. Liikuntaseurojen avustuksia kasvatetaan ensi vuonna ja liikuntapaikkojen ylläpitoon laitetaan lisäresursseja.

 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tärkeä varmistaa, että lähipäiväkoti- ja koulu ovat paras valinta lapsiperheille. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi halusimme turvata varhaiskasvatuksen ja koulujen rahoituksen ensi vuoden osalta. Tämän lisäksi on merkittävää, että kaupunki korottaa myönteisen erityiskohtelun rahoitusta perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 25 prosentilla.

 

Helsinki on toteuttanut tämän vuoden syksyn aikana SDP:n esityksestä ja kasko-toimialan valmistelemana maksuttoman toisen asteen kokeilua. Ensi vuonna arvioidaan kokeilun tuloksia ja parhaita käytäntöjä viedään osaksi perustoimintaa. Maamme hallitus valmistelee parhaillaan historiallista oppivelvollisuusiän uudistusta, jonka myötä koko valtakunnassa toteutuu maksuton toinen aste mahdollisesti vuonna 2021.

 

Tämän budjetin yhteydessä olemme myös päättäneet esittää hallitukselle, että maksuttoman toisen asteen toimeenpano käynnistettäisiin pääkaupunkiseudulta. Peruskoulujärjestelmän luominen aloitettiin vuonna 1972 Lapin läänistä. Jo sitä ennen eri puolilla Suomea tehtiin useita koulukokeiluja, joissa uusia opetussuunnitelmia ja -menetelmiä testattiin. Nyt maksutonta toista astetta voitaisiin kokeilla pääkaupunkisedulla.

 

Arvoisa puheenjohtaja,

 

Huolenpito, tuki ja tasa-arvoiset mahdollisuudet luovat terveen pohjan myös tulevaisuuden kasvulle ja menestykselle Helsingissä.

 

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää vuoden 2020 budjettiesityksen hyväksymistä.